ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ