Κατασκευή πέδιλου γερανογέφυρας (Ασπρόπυργος)

Κατασκευή πέδιλου και τοιχίου για τη στήριξη εξωτερικής γερανογέφυρας σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η κατασκευή περιλαμβάνει την εκσκαφή της τάφρου, την όπλιση του πεδίλου και του τοιχίου, την τοποθέτηση του ξυλότυπου (καλούπωμα) και τη σκυροδέτηση.

Share Our Work